Info voor Kandidaat-huurders

Ik wil huren

Een sociaal verhuurkantoor kan in bepaalde gevallen een oplossing bieden voor woningzoekers die op de private huurmarkt geen gehoor vinden in hun zoektocht naar een woning.
Maar niet iedereen kan zomaar huren bij het SVK. Onze wachtlijst is gebaseerd op een puntensysteem.
Er worden punten gegeven voor woonnood, inkomen, anciënniteit en de regio waarin je woont/ingeschreven bent. De mensen in de meest dringende situatie (daklozen, mensen die leefloon hebben of minder,…) krijgen de hoogste puntenscore en komen in principe altijd hoger te staan op de wachtlijst.

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen kan een sociale woning huren, je moet voldoen aan enkele voorwaarden.
Deze zijn:

 • Bevolkingsregister
 • Leeftijd
 • Inkomen
 • Eigendom

Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. De Poort kan sommige informatie zelf opvragen, andere documenten moeten je zelf opvragen en aan ons bezorgen.

Bevolkingsregister
Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres. Ben je ingeschreven in het wachtregister, kan je niet inschrijven.

Leeftijd
Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen.

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen of een ocmw die jou begeleidt binnenbrengen.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

Inkomen
Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.
Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde of feitelijke) of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.
Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum 3 jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.
Als de inkomensgrens overschreden wordt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidige inkomen.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?
Het maximale inkomen als je inschrijft in 2021:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2020

Alleenstaande

25.557 euro

Alleenstaande met handicap

27.698 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

38.335 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.143 euro

Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Eigendom
Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.
De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.
Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je jou ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

Hoe stel ik me kandidaat?

Je kan een afspraak maken via ons onthaal op het nummer 056/24 41 00 of je kan ons alle documenten via de post of mail bezorgen.

Heb je een afspraak, breng dan volgende documenten mee:

Je identiteitskaart of paspoort
Breng de identiteitskaarten mee van jezelf en van je echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner die mee de sociale woning zal bewonen. U vermeldt ook de identiteit van de personen die mee de sociale woning zullen bewonen: deze personen noemen we de bijwoners.

Inkomen
Het gezamenlijk belastbaar inkomen kan het SVK elektronisch opvragen. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf de documenten verzamelen.

De documenten die jouw actueel inkomen aantonen, moet je zelf meebrengen. Breng dus van de laatste 6 maanden loonfiches, overzicht mutualiteit of werkloosheid,… mee van uzelf en uw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner.

Budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
Ben je in budgetbeheer of in collectieve schuldenregeling, breng dan een attest mee van je maatschappelijk werker of advocaat.

Woonnood
Om kans te maken op een woning hebben we documenten nodig die aantonen waarom je dringend op zoek bent naar een woning. Welke documenten we nodig hebben hangt af van je situatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn: huurcontract om aan te tonen dat de woning te duur of te klein is, vonnis dat je de woning moet verlaten,… .
Op de afspraak bespreken we je woonsituatie, en helpen we je zoeken naar de juiste documenten.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig?
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Bezoekrecht/co-ouderschap
Staat je kind (of kinderen) op een ander adres gedomicilieerd maar heb je wel bezoekrecht of co-ouderschap, breng dan het vonnis mee van de rechtbank of een verklaring van je ex-partner dat de kinderen regelmatig mogen overnachten.

Wil je jouw dossier opsturen via de post, hebben we bovenstaande documenten nodig, plus het inschrijvingsformulier ondertekend door u en uw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner.

Wens je jouw dossier via mail door te sturen, kan dit naar inschrijvingen@depoortvzw.be.

Ik sta op de wachtlijst.

Het sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem.
Vooral je actueel besteedbaar inkomen en je huidige woonsituatie hebben invloed op je plaats op de wachtlijst. Hoe dringender je woonsituatie en hoe lager je actueel inkomen, hoe hoger je op de wachtlijst komt. Je krijgt dan meer ‘punten’.

Daarnaast houden we rekening met het aantal kinderen die je ten laste hebt. Ook of je in ons werkingsgebied woont of niet, is bepalend om kans te maken op een woning.

Wijzigingen altijd doorgeven
Is jouw situatie verandert op vlak van huisvesting en/of is jouw actueel inkomen gewijzigd, breng dan zeker de nodige documenten binnen. Het is belangrijk dat we altijd op de hoogte zijn van jouw huidige situatie. Want soms kan dit betekenen dat je sneller een woning kan krijgen.

Actualisatie
Ook actualiseren wij de wachtlijst elke twee jaar in de oneven jaren (2019, 2021, 2023).
Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.
Ook als je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde wordt je geschrapt.

Mijn gezin wordt groter of kleiner
Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons weten binnen de maand. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen, als je gezin groter of kleiner wordt.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar
Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn.

Je hebt twee keuzes:

 • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst.
 • Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon - diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder - het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon wordt op dezelfde dag ingeschreven als toen jullie zich samen hebben aangemeld maar met een ander inschrijvingsnummer

Hoelang moet ik nog wachten?
Hoelang je nog moet wachten, kunnen we echt niet zeggen. Wel kan je bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat. Daarvoor kan je contact opnemen met het onthaal (056/24 41 00) op maandagvoormiddag, woensdagvoormiddag of vrijdagvoormiddag.

Ook via mail kan je met ons contact opnemen door een mail te sturen naar inschrijvingen@depoortvzw.be

Wat als er een woning vrijkomt
Komt er een woning vrij, dan bekijken we het totale aantal punten dat de kandidaten hebben die voor dat woningtype in aanmerking komen. De eerste 10 personen krijgen van ons een brief.

Neem dan zeker met ons contact op. Op dit moment zullen we je vragen jouw dossier opnieuw te actualiseren.

Let op

 • Als je twee keer een woning weigert, trekken we drie punten af (zie art 12§1 punt 6 van het kaderbesluit sociale huur). Daardoor zal je langer moeten wachten op een woning.
 • Als je twee keer niet reageert op een aanbodbrief, schrappen we jouw dossier van de wachtlijst. Je moet dan opnieuw inschrijven om een woning van De Poort te kunnen huren.

Wanneer kunnen we je schrappen van de wachtlijst
We kunnen je schrappen in volgende situaties

 1. Je accepteerde een sociale woning.
 2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
 3. Je voldoet niet meer aan de voorwaarden voor sociale verhuring op het moment dat we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
 4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
 5. Je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.

Opnieuw inschrijven
Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven.
Daardoor verlies je wel je punten voor anciënniteit. Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.

Ik krijg een woning.

Je krijgt van ons een brief als je in aanmerking komt voor een passende, vrijgekomen woning. We sturen brieven naar meerdere kandidaten op de wachtlijst.

Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten of je interesse hebt en moet je de nodige documenten binnenbrengen.
Heb je geen interesse, dien je het document ‘verklaring weigering woning’ dat bij de aanbodbrief zit, in te vullen en terug te sturen.

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

Bij aanbod wordt opnieuw gecontroleerd of je aan alle voorwaarden voldoet en hoeveel punten je scoort.

Sta je na het actualiseren van je documenten op de eerste plaats, mag je de woning gaan bekijken. Beslis je de woning te huren, volgen nog enkel belangrijke stappen:

 1. We maken een huurcontract.
 2. Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is. Wanneer je de huurwaarborg zelf niet kan betalen kan er via De Poort gekeken worden of je in aanmerking komt voor een huurwaarborgregeling via he Vlaams Woningfonds.
 3. Het huurcontract wordt ondertekend na goedkeuring huurwaarborg.
 4. We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, …

Wil je niet verhuizen naar die woning en heb je een gegronde reden, hebben we van jou een schriftelijke verklaring nodig.
Heb je geen gegronde reden, weiger je de woning en krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Hou er rekening mee dat je dit slechts maar 1 keer kan doen. Want weiger je ook een tweede aanbod, krijg je drie minpunten in jouw dossier.

Waarborg
Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen. De waarborg bedraagt twee maanden van de contractuele huurprijs.

Je hebt 3 mogelijkheden om de waarborg te betalen:

 • Je zet het volledige bedrag van de waarborg op een geblokkeerde rekening.
 • Indien het niet mogelijk is om het volledige bedrag te betalen, kan het Vlaams Woningfonds een oplossing bieden. We helpen je graag bij de aanvraag van deze renteloze lening. Meer info over de voorwaarde, kan je vinden op de website van het Vlaams Woningfonds.
 • Indien ook dit niet lukt, kan je langs gaan bij het OCMW voor een schriftelijke waarborg. Je betaalt iedere maand een stukje van de waarborg af aan het OCMW, intussen staat het OCMW borg.

Je krijgt de waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde.

Vaste huurprijs
Wij onderhandelen met de eigenaar de best mogelijke huurprijs. Maar, er zijn geen wettelijke regels over hoeveel huur een verhuurkantoor mag betalen aan de eigenaar en hoeveel we dus aan jou vragen. Daardoor kan de huurprijs van twee woningen nogal eens verschillen, ook al lijken ze op het eerste gezicht gelijkwaardig.

Het is wel zeker dat de huurprijs die je bij ons betaalt lager ligt dan de huurprijs op de private markt.

Een lagere huurprijs dankzij extra financiële steun
We helpen jou om tussenkomsten zoals de huursubsidie of een verminderde onroerende voorheffing aan te vragen, als je daarvoor in aanmerking komt.

Huursubsidie
De huursubsidie is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs, zodat je huurprijs lager wordt. Je moet voldoen aan enkele voorwaarden om in aanmerking te komen. We helpen jou om dit uit te zoeken.

Heb je recht op een huursubsidie? Dan verrekenen we deze subsidie automatisch in jouw huurprijs.

Meer informatie over de huursubsidie vind je op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Vermindering onroerende voorheffing
Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten.

Wij doen de aanvraag voor jou en volgen op of de vermindering jou effectief elk jaar ten goede komt. Jij krijgt elk jaar een brief met het bedrag van de vermindering, dat we een keer per jaar aftrekken van jouw huurprijs. Meer informatie lees je op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

Terug

  Benieuwd? vragen? Wij helpen u graag verder!

  KANDIDAAT-HUURDERS

  Voor info: 056 24 41 00 of 0475 75 42 10
  op maandag-woensdag-vrijdag: 09:00 tot 12:00

  Neem contact op